PERICIA CAL·LIGRÀFICA

La perícia cal·ligràfica consisteix en l’anàlisi de l’escriptura aplicat a la investigació criminal. És, per tant, una disciplina criminalística, quina finalitat és la de determinar l’autoria d’una signatura o escrit qüestionat, mitjançant l’estudi tècnic de l’escriptura.

La missió del pèrit cal·lígraf és la de servir d’auxiliar al jutge en la recerca de la veritat material. Per tant, l’objecte de l’actuació pericial es la de determinar l’autenticitat o la falsedat d’un escrit; contribuint així a la seguretat del tràfic jurídic documental públic i privat.

Des de molt antic l’esser humà ha buscat la manera de ratificar la seva paraula en pacte escrit, dotant als documents d’aquells elements que acreditessin l’autoria fefaent de l’emissor, el consentiment de les parts intervinents i el contingut del pactat. Ara bé, la voluntat antijurídica d’aquells que volien beneficiar-se dels bens i dels drets aliens, va propiciar que les lleis de diferents èpoques recollissin la figura del “revisor de lletres” per a determinar l’autenticitat o falsedat d’un escrit o d’una signatura. En l’actualitat, aquesta figura àmpliament evolucionada l’assumeix el pèrit cal·lígraf.

La missió del pèrit cal·lígraf és la de servir d’auxiliar al jutge en la recerca de la veritat material. Per tant, l’objecte de l’actuació pericial és la de determinar l’autenticitat o falsedat d’un ecrit; contribuint així a la seguretat del tràfic jurídic docimental públic i privat.

 • En l’àmbit pericial identifiquem als “anònims” com aquells documents manuscrits o impresos que contenen amenaces, insults o missatges ofensius i desagradables contra una o varies persones.
 • La identificació d’anònims és un àrea d’investigació criminalística que combina la metodologia pericial cal·ligràfica (anàlisi de l’escriptura), amb la documentoscòpia (anàlisi dels documents o suports físics), per a determinar l’autoria del mateix.
 • Peritem les pintades urbanes, els graffitis, els tags (firmes) i qualsevol anònim escrit en superfícies, tant de titularitat pública com privada.
 • Determinem el perfil psicografològic de l’escrivent anònim.
 • Determinem l’autoria mitjançant el Mètode de Confrontament.
 • Anàlisi integral de la personalitat d’un subjecte (intervivos) immers en un procés d’investigació judicial.
 • Determinar l’existència d’indicis psicopatològics en l’escriptura.
 • Anàlisi de notes de suïcidi o documents post mortem.
 • Testament Hològraf (de puny i lletra del testador).

DOCUMENTOSCÒPIA

La documentoscòpia es una disciplina criminalística, dedicada a l’estudi dels documents en general, independentment de seu suport físic, sempre i quan aquest contingui material gràfic, ja sigui manuscrit o imprès. La documentoscòpia  té per objecte l’anàlisi del continent (suport físic), i del contingut (grafisme), amb la finalitat de determinar la falsedat o autenticitat d’un document i/o l’autoria del mateix.

L’abast de la ciència documentoscòpica engloba un ampli espectre d’investigació:

 • Manuscrits i signatures
 • Documents mercantils
 • Documents elaborats per procediments mecànics (impressores, arts gràfiques, màquines d’escriure)
 • Documents d’identitat i oficials
 • Paper moneda, targetes de crèdit, cupons de loteria, segells secs i humits…
 • Anàlisi de documents
 • Anàlisi de tintes